Klachtenprocedure

Beleid klachtenprocedure

De Opleiding Dao van de Vrouw valt onder Stichting Healing Tao Opleidingen. Deze stichting doet er alles aan om binnen haar doelstellingen kwalitatief goede opleidingen te verzorgen en zorgvuldig om te gaan met studenten en docenten. Desondanks kan het voorkomen dat een betrokkene meent in haar belang aangetast te zijn.

Wat te doen bij een klacht

Bij een klacht is de eerste stap te proberen onderling tot een oplossing te komen. Als een rechtstreekse oplossing tussen studente en de opleiding niet mogelijk blijkt, is de volgende stap een oplossing te vinden in samenspraak met de directeur van Stichting Healing Tao Opleidingen. Heeft de klacht betrekking op dezelfde persoon als de directeur dan wordt samenspraak gezocht met de voormalig directeur van de stichting (Inge Maassen). Leidt dat evenmin tot een bevredigend resultaat, dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Stichting Healing Tao Nederland.

Onafhankelijke klachtencommissie

De klachtencommissie (een onafhankelijke expert op het gebied van verbindende communicatie en de voorzitter, de secretaris en een bestuurslid van de Stichting Healing Tao Nederland) zorgt ervoor dat degene die een klacht heeft ingediend of namens wie een klacht is ingediend niet in haar positie wordt geschaad als gevolg van het indienen van die klacht. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld door de klachtencommissie en verder iedereen die op de hoogte is van de klacht.

Proces klachtenprocedure

Elke klachtenprocedure vindt in principe plaats binnen een bestek van minimaal één en maximaal tweeënhalve maand. De procedure start na ontvangst van de, per e-mail verzonden, brief waarin de klacht wordt beschreven. De ontvangstbevestiging van de brief volgt binnen één week. Binnen twee weken worden de partijen uitgenodigd voor een bemiddelingsgesprek met de onafhankelijke expert en een lid van het bestuur van de Stichting Healing Tao Nederland naar keuze van degene die de klacht heeft ingediend. Het streven is dat het gesprek binnen twee weken plaatsvindt. De onafhankelijke expert leidt het gesprek. De klachtencommissie doet binnen twee weken na dit gesprek uitspraak en brengt alle betrokkenen van haar uitspraak op de hoogte.

Uitspraak door onafhankelijk expert

Na behandeling en beoordeling van de klacht stelt de onafhankelijk expert op het gebied van verbindende communicatie beide partijen schriftelijk op de hoogte van haar bevindingen. In haar uitspraak geeft zij een duidelijke onderbouwing in eenvoudige taal of zij de klacht gegrond acht, welke consequenties dit met zich meebrengt en welke maatregelen zij treft. De uitspraak is voor alle partijen bindend.